02/43 63 01 87

Novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii prinesie zlepšenie podnikateľského prostredia

Zlepšenie podnikateľského prostredia vzniká sprísnením zodpovednosti štatutárov, ktorí porušia svoju povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ho nepodajú vôbec hoci ho mali podať. Sprísnením je povinnosť štatutára zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške základného imania spoločnosti, ktorej je štatutárom. Ide o významnú finančnú pokutu, ktorá bude súčasťou úhrady časti pohľadávky.

Druhým zlepšením podnikateľského prostredia je povinnosť podať návrh na konkurz iba v prípade ak majetok dlžníka bude menší ako dlžná suma.

Ďalším významným prínosom k zlepšeniu podnikateľského prostredia je podstatné zjednodušenie podávania návrhov na konkurz zo strany veriteľov. Zjednodušili podmienky, za ktorých môže veriteľ podať návrh na vyhlásenie konkurzu tým, že veriteľ môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bude dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a súčasne ho aspoň jeden z týchto veriteľov písomne vyzval na zaplatenie. Doteraz mohol veriteľ podať návrh iba vtedy ak existovali aspoň dvaja veritelia, ak pre svoju peňažnú pohľadávku mali exekučný titul alebo bola dlžníkom písomne uznaná. Toto v podstate doteraz znemožňovalo veriteľom podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu.